Keresés

  wsm_SearchResults

  Bezárás

  Adatvédelmi tájékoztató hírlevélre feliratkozóknak

   

       1. A Pharma Nord, MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE


  Név: Pharma Nord Kft.
  Cím: H-1139 Budapest, Váci út 95.
  Tel.: +36 1 236 0565
  Fax.: +36 1 236 0564
  Email cím: info@pharmanord.hu

       2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
  A Pharma Nord Kft. (a továbbiakban: „Pharma Nord”), mint adatkezelő az érintettnek (azaz azoknak, akiknek adatát kezeli), az alábbiakban meghatározott személyes adatát kezeli, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített feltételekkel.
  2.1. Feliratkozás

  • név
  • lakcím
  • email cím
  • telefonszám


      3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA
  3.1. A feliratkozás esetén
  Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
  Az adatkezelésre az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Pharma Norddal közölt személyes adatai a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerint kezelésre és feldolgozásra kerüljenek.


  3.2. Az adatkezelés célja
  Az adatkezelés célja, hogy a hírlevélre feliratkozókat tájékoztassuk az egészségvédelemmel kapcsolatos információkról, cégünk aktuális tevékenységéről.
  A Pharma Nord az érintett által rendelkezésre bocsátott adatot célhoz kötötten kezeli, kizárólag a fenti célok érdekében.

  3.3. A Pharma Nord a megadott személyes adatot az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel.


  3.4. A Pharma Nord a neki megadott személyes adatot nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért, valóságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott címről kizárólag ő tesz nyilatkozatot. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

       4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
  4.1. Az adatkezelés időtartama az érintett által megadott személyes adat A Pharma Nord részére történő megadásával kezdődik és az adatkezelő a megadott személyes adatot a rendelkező visszavonó nyilatkozatáig kezeli.

       5. AZ ADATOT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS
  5.1. A kezelt adatot A Pharma Nord munkavállalói jogosultak kezelni:
  Az adatot az adatkezelésre jogosultak kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített adatkezelési célok érdekében kezelhetik, és jogosulatlan személynek az adatokhoz semmilyen hozzáférést nem engedhetnek.

  5.2. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezelési cél megvalósítása körében A Pharma Nord az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
   

  Cégnév Cím Tevékenység
  Pharma Nord ApS

  DK-7100 Vejle, Sadelmagervej

  30-32. DÁNIA

  Számítástechnikai tárhely szolgáltatója, így a személyes adatok tárolása, adatrögzítés

   

       6. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

  • Tájékoztatás:

  6.1. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Pharma Nord által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.


  6.2. A Pharma Nord az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Pharma Nord a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg közérthető formában, írásban a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
  A tájékoztatást az adatkezelő csak az Infotv-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg.
  A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az érintett bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulhat.
  A NAIH elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel: +36 1 391 1400 email: ugyfelszolgalat@naih.hu


  6.3. A Pharma Nord – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatot.


  6.4. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

  Levelezési cím: H-1139 Budapst, Váci út 95.
  Tel.: +36 1 236 0565
  Fax.: +36 1 236 0564
  Email cím: info@pharmanord.hu


  6.5. Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Pharma Nord munkatársához fordulhat a 6.4. pontban elérhetőségeken keresztül.

  6.6. Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén az érintettet – kérelmére – a Pharma Nord tájékoztatja az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget biztosít.
  Helyesbítés, zárolás, törlés, megszavazás

  6.7. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Pharma Nord rendelkezésére áll, a személyes adatot a Pharma Nord helyesbíti.

  6.8. A személyes adatot törölni kell, ha


  1. a) kezelése jogellenes;
  2. b) az érintett kéri;
  3. c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  5. e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

  6.9. Az érintett kérheti továbbá adatainak zárolását. A Pharma Nord zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

  6.10. A Pharma Nord megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

  6.11. A helyesbítésről, a zárolásról, a megszavazásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

  6.12. Ha a Pharma Nord az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, és tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az érintett hozzájárul ahhoz, hogy A Pharma Nord e közlését és tájékoztatását elektronikus úton adja meg.

  6.13. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
  • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
  • Tiltakozás a személyes adat kezelése ellen


  6.14. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Pharma Nordra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Pharma Nord, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.


  6.15. A Pharma Nord a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja.

  6.16. Ha a Pharma Nord az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatot zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  6.17. Ha az érintett a Pharma Nordnak a döntésével nem ért egyet, illetve ha A Pharma Nord a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

  • Bírósági jogérvényesítés

  6.18. Az érintett a jogainak megsértése esetén a Pharma Nord ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Pharma Nord köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Pharma Nord t a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

  • Kártérítés és sérelemdíj

  6.19. Ha a Pharma Nord az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni; ha pedig az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett A Pharma Nordtól sérelemdíjat követelhet.


  6.20. Az érintettel szemben a Pharma Nord felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és a Pharma Nord köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.


  6.21. A Pharma Nord mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

       7. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
  Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.


  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó gondoskodnak az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


  Az adatkezelő a kezelt adatot a kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelő az adatot jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják. Az adatkezelő az adatot a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza.


       8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
  8.1. Minden olyan esetben, ha a kezelt személyes adatot A Pharma Nord azon adatkezelési céloktól, melyekhez az érintett hozzájárulást adott, eltérő célra kívánja felhasználni, ehhez az érintett előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulása szükséges.

   

  Információ a cookie-k használatáról:


  Ez a weboldal sütiket (cookie) használ.

  A sütik szükségesek a weboldal működéséhez és egyben információkat nyújt számunkra arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalt, így lehetőségünk van arra, hogy az Ön és más látogatók igényei szerinti fejlesztéseket végezhessünk. A weboldalunkon használt sütik elsősorban a látogatottság mérésére szolgálnak, illetve az Ön igényeihez igazított tartalom megjelenítését optimalizálják. Az alábbi linken további információt találhat erről (link)
   

  Használunk cookie-kat?

  Igen. A cookie-k kis fájlok, amiket a weboldal vagy a szolgáltató az Ön gépének merevlemezén elhelyez a böngésző használatán keresztül (amennyiben hozzájárul). Ezek a fájlok lehetővé teszik a weboldal vagy a szolgáltató számára, hogy felismerjék az Ön böngészőjét és emlékezzenek bizonyos információkra.

  A cookie-k elutasítása

  A böngészője beállításai között Ön korlátozhatja a cookie-k elfogadását a készülékén. Fontos tudni a azonban, hogy ez lehetetlenné teheti bizonyos funkciók működését az oldalon.
  Ezért határozottan javasoljuk és egyben reméljük, hogy Ön hozzájárul ezeknek a sütiknek a használatához a weboldalunkon. Egyaránt szükségesek a munkamenet biztosításához és segítséget nyújtanak nekünk, hogy a kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett.


  A Pharma Nord az alábbi típusú cookie-kat használja:

   

  • Munkamenet-sütik: a webshopban használjuk őket, hogy látható legyen, ha Ön bejelentkezett a webáruházba, illetve a kosár tartalmának megjelenítéséhez szükségesek. Ezek a sütik csak a munkamenet befejeztéig aktívak, automatikusan törlődnek a böngésző bezárásakor.
  • A visszatérő felhasználók felismerésére is használunk sütit. Ez nem csak a munkamenet befejeztéig aktív, hanem tovább is.
  • Az oldalunk felkeresésekor megjelenített aloldalakat tároló sütik is használatosak, melyek az oldalunk elhagyásakor törlődnek.

  A sütik hasznos és fontos információkat nyújtanak számunkra a weboldalunk forgalmáról, mely információkat kizárólag az oldal szerkezetének és tartalmának fejlesztésére, a felhasználói élmény növelésére használjuk.